Privacyverklaring

Privacyverklaring K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas

K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Contactgegevens 

Als K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas VZW
info@sporting-sintgilliswaas.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas (uitvoering overeenkomst); 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Toestemming betrokkene);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen, verzamelen, verwerken)

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer 
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, medische attesten, trainingsevaluaties 
 • Aansluitingsnummer KBVB.
 • Foto’s publiceren op de facebook- en webpagina van K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas. 
 • Foto’s voor promotionele doeleinden (brochure om aanbod bekend te maken)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 


Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Aansluiting bij de voetbalbond 
 • Afsluiten van sportverzekering.
 • Het versturen van emails (office365) 
 • Speler Volg systeem (soccer-online)
 • Levering van sportkledij 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 


Bewaartermijn 

K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden bijgehouden zo lang het lid actief is binnen K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas. Wanneer een lid niet meer actief is binnen de club zullen de bewaarde persoonsgegevens verwijderd worden bij intrede van de non-actief status. 


Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren op jaarbasis onze maatregelen; 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

Toegang tot de gegevens en kopieën 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van identiteitskaart toe te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden. 

De verwerkingsverantwoordelijke kan van de betrokkene betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de betrokkene wordt aangevraagd. 

Van zodra de betrokkene deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op standaard elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de betrokkene dit anders wenst. 

De kopie van zijn gegevens zullen aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag. 

Recht op verbetering 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van identiteitskaart toe te voegen), binnen een redelijke termijn en uitdrukkelijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zin, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn. 

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van identiteitskaart toe te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens: 

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanner de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; 
 • Wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de betrokkenen uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of rechten en de vrijheden van de betrokkene, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. In geval van betwisting kan de betrokkene in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in punt “bezwaar en klachten” van huidig beleid. 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering). 

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht om zicht tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. 

De verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de betrokkene en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de betrokkene te verlenen. 

Het recht op beperking van de verwerking. 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen: 

 • Wanneer de betrokkene de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken; 
 • Wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de betrokkene de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens; 
 • Wanneer de betrokkene deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking; 
 • Gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de betrokkene. 

De verwerkingsverantwoordelijke zal de betrokkene ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven. 

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden) 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de uitwissing verkrijging van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is: 

 • De gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking; 
 • De betrokkene heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking; 
 • De betrokkene verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de betrokkene oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering) 
 • De persoonsgegevens hebben het voorwerp gemaakt van een ongeoorloofd gebruik; 
 • De persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is; 
 • De persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de informatiemaatschappij die zicht tot kinderen richt. 

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen: 

 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie; 
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag; 
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid; 
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwisseling de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrang kan brengen; 

Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte

De verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de berokkenen en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de betrokkene te verlenen. 

De betrokkene heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruikt te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waaraan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met het oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke: 

 • Indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd worden met de hulp van geautomatiseerde processen; en
 • Indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de verwerkingsverantwoordelijke. 

Onder diezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de betrokkene eveneens het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is. 

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd. 


Bezwaren en klachten

De betrokkene kan een bezwaar indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) op volgend adres: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. 

telefoon: +32 274 48 00
e-mail: commission@privacycommission.be.

De betrokkene kan eveneens klacht indienen bij de rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats. 

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de betrokkene uitgenodigd om volgende link te raadplegen https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 


Wijziging privacy Verklaring 

K.F.C. Sp. Sint-Gillis-Waas kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 4 april 2018.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x